Galatians 5:22-26

www.bible.com/111/gal.5.22-26.niv